Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przegląd Zespołów Ludowych Tychowo na Ludowo 2024

Zachodniopomorska Karta Rodziny lub Seniora, Karta Dużej Rodziny

Regulamin, cennik, deklaracja uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK w Tychowie

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie .
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie jest:
a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna, na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Ośrodka Kultury do 10 dnia danego miesiąca.
2.Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
3.W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje Cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.
Opłaty wnoszone są do 10 dnia danego miesiąca.

2. Opłat można dokonywać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy : 7.30 – 15.30 lub przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).

3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie ma wpływu na wysokość miesięcznej wpłaty. Wyjątek stanowi choroba trwająca miesiąc. W przypadku choroby dziecka akceptowane jest oświadczenie pisemne rodzica/opiekuna.
4. Miesięczna nieusprawiedliwiona obecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia
z wniesienia opłaty za ten miesiąc.
5. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach, Dyrektor GOK może obniżyć wysokość wpłaty.
6. Nie przewiduje się zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika lub jego opiekuna.
7. W przypadku zalegania z należnością za zajęcia przekraczającą dwa miesiące, GOK
w Tychowie może wykreślić uczestnika z zajęć.
8. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie GOK zostaną przeprowadzone
w dodatkowym terminie lub płatność za niezrealizowane zajęcia zostanie proporcjonalnie obniżona do ilości odwołanych zajęć w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
9. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się – ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych GOK, odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora GOK lub Głównego Księgowego GOK.
10. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
11. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor GOK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
12. Instruktorzy GOK nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział
w zajęciach, warsztatach.
13. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się z prośbą do Dyrektora o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora należy przekazać do sekretariatu GOK ( przed terminem uiszczenia należnej opłaty)
14. W przypadku uczestniczenia w zajęciach dwóch lub więcej osób z rodziny, mają oni prawo do zniżki. Podobnie jest w przypadku osoby, która uczestniczy w kilku różnych zajęciach/sekcjach, za które pobierane są opłaty w GOK. O wysokości zniżki decyduje Dyrektor GOK.
15. W GOK prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie podnajmu sali w GOK w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji GOK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora GOK miejscu i w ustalonych godzinach.
2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
5. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w semestrze ustala Dyrektor GOK. Zmniejszenie się liczby uczestników o ponad 50% w stosunku do ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia
2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
3. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Ośrodek Kultury nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek GOK.
7. W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z instruktorem i osoby wskazane przez instruktora.
8. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
9. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
10. GOK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
12. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika GOK.
13. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika GOK.
14. Zabrania się przebywania na terenie GOK osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
15. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor GOK.

V. UCZESTNICY MAŁOLETNI

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
4. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.
5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane
z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.
6. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym terminie okazać dowód wpłaty instruktorowi zajęć – dowód ten upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.
7. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.
2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury poza budynkiem:
a. w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park... ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,
b. zajęcia wyjazdowe ,występy , koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie zastrzega sobie prawo do zmian
w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Ośrodka Kultury jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka Kultury.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana oraz Pani /Pana dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tychowie u. Wolności 7, 78-220 Tychowo

2)inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie jest Ewa Łukjaniec - lukjaniec.gok@wp.pl;

3) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji osób uczęszczających na zajęcia w sekcjach działających przy GOK w Tychowie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a 4) Odbiorcą Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych będą - brak powierzenia danych osobowych

5) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem zgody na udział w zajęciach.

Artykuły

 • Cennik opłat za zajęcia w GOK Tychowie wyróżnione

  Tabela: Cennik opłat za zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie na okres: 15 września 2021r. - 30 czerwca 2022r.

  Lp. Nazwa zajęć Cena podstawowa za miesiąc 

  Cena – zniżka

  Dla osób korzystających z kilku rodzajów zajęć oraz gdy z zajęć korzystają dwie lub więcej osób z rodziny.

  1. Zajęcia wokalne  15 zł     10 zł
  2. Zajęcia teatralne  15 zł     10 zł
  3. Zajęcia plastyczne dla dzieci  15 zł     10 zł
  4. Zajęcia rękodzieła dla
  młodzieży od 13 roku życia
  i dorosłych
  15 zł     10 zł 
  5. Nauka gry na gitarze 15 zł 10 zł
  6. Zespół ludowy Radość Bezpłatne Bezpłatne  
  7. Zespół ludowy Dobrowianki  Bezpłatne  Bezpłatne
  8. Klub Seniora  Bezpłatne Bezpłatne 
  9.
  Klub Podróżnika
   Bezpłatne  Bezpłatne
  10. Sekcja instrumentalna Indigo Bezpłatne  Bezpłatne 

  Płatności dokonuje się do 10  dnia każdego miesiąca : w sekretariacie GOK, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 – 15.30 lub przelewem na konto GOK, numer: 72 8562 0007 0053 1562 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Białogardzie, oddział w Tychowie.

  Czytaj Więcej o: Cennik opłat za zajęcia w GOK Tychowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-25 11:02przez:
Opublikowano:2019-12-30 00:00przez: Anna Węglarska
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:6215

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo